top of page

REGULATIONS/ REGULAMIN

Sklep internetowy Black Drop Factory jest własnością firmy Maciej Piętka z siedzibą w Zgierzu przy ul. Myśliwskiej 4 NIP 7321829585 zwanym dalej Sprzedającym

 

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Izabela Piętka, prowadzącą sprzedaż detaliczną przez witrynę znajdującą się pod adresem https://www.blackdropfactory.com/

 • Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem lub Kupującym, a Sprzedającym.

 • Kupujący w sklepie internetowym Black Drop Factory jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 • Kupujący określa parametry zamówienia – wybiera grafikę , materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

 

 • Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Nabywcy nie przysługuje. 

 

 • Administratorem danych osobowych jest firma Izabela Piętka z siedzibą w Zgierzu. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 

 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych  np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków.

 

 • Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

 • Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

 

 • Możliwe formy płatności:

 1. przelewem – po złożonym zamówieniu, Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego do wpłaty. Realizacja zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu całości należności

 2. przelew PayPal – przy wyborze tej formy płatności pobierana jest prowizja w wysokości 4,9% od całej kwoty zamówienia.

 

 • Ceny prezentowane na stronie Black Drop Factory są cenami brutto w EURO Obowiązującą dla stron jest cena z dnia zamówienia, wyszczególniona w koszyku zamówień oraz formularzu zamówienia. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

 

 • Zamówione produkty są dostarczane  kurierem. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy w wysokości zależnej od miejsca dostarczenia towaru. 

 • Maksymalny czas realizacji zamówienia to 18 dni roboczych (zazwyczaj jest to ok. 7 dni roboczych) od momentu zaksięgowania całości należności.

 

 • Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż przewidywany, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

 

 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej.

 

 • Sprzedający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby oferowane produkty były najwyższej jakości. Jednakże w niektórych przypadkach podgląd pliku na ekranie monitora użytkownika może różnić się od końcowego efektu otrzymanego na wydrukowanym nośniku, szczególnie dotyczy to kolorów i sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności. Niewielkie różnice mogą dotyczyć także wymiarów wydruku. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.

 • Niewielkie różnice mogą dotyczyć także wymiarów wydruku oraz docięcia boków, które nie mają wpływu na zastosowanie tła. Różnice w docięciu boków tła mogą się wahać w granicach do 5 mm i mogą być nierównomierne. Są to niezależne od nas ograniczenia sprzętowe wykończenia wielkoformatowego materiału. Boki teł są ręcznie cięte na gorąco by maksymalnie zapobiec strzępieniu się materiału. Tego typu różnice także nie upoważniają do składania reklamacji.

 

 • Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia pisemnego e-mailem pod adres backdropfactory@gmail.com w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru. Do treści reklamacji prosimy dołączyć dokumentację zdjęciową co pozwoli w szybszym rozpatrzeniu reklamacji. Wszystko należy przesłać na powyżej wskazany adres e-mail.

 

 • Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar zawsze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Gdy stwierdzi wady powinien jak najszybciej je wskazać, w innym przypadku uważa się, że towar został zaakceptowany chyba że wada była niewidoczna podczas sprawdzania towaru. Wada która pojawi się w późniejszym terminie, powinna być zgłoszona od razu po wykryciu, inaczej towar uważa się za zaakceptowany. Do uzyskania praw konsumenckich wystarczy wysłanie informacji w terminie 3 dni o zauważonej wadzie.

 

 • Celowe uszkodzenia mechaniczne nie będą przedmiotem reklamacji.

 

 • Przed użyciem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz zgodność z zamówieniem (wymiary, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed użyciem.

 

 • Jeżeli dostarczona paczka posiada widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić kurierowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się z firmą przez adres mailowy backdropfactory@gmail.com lub telefonicznie.

 

 • O wadach ukrytych należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego.

 

 • Niewłaściwy wybór rodzaju i formatu tła dokonany przez Klienta nie jest podstawą reklamacyjną.

 

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność Klienta.

 • W sklepie znajdziesz - tło fotograficzne / akcesoria fotograficzne / tła materiałowe

The Black Drop Factory online store is owned by the company Maciej Piętka, Myśliwska 4, St., Zgierz, tax number: 7321829585 here in after referred to as the Seller

 

The Regulations specify the terms and conditions of sale by the company Izabela Piętka, which conducts retail sales through the website https://www.blackdropfactory.com/ 

 

 • The sale takes place via the Internet in the form of a distance contract, between the person placing the order, hereinafter referred to as the Customer or Buyer, and the Seller.

 

 • The Buyer in the Black Drop Factory online store is obliged to read the regulations. Ignorance of the regulations does not relieve the Customer from the principles contained therein. During shopping in the online store, the Customer confirms the fact of knowledge of these regulations and confirms that accepts them in pending form.

 

 • The Buyer specifies the order parameters - he chooses the graphics, material, print size and possibly finishing options.

 

 • The product ordered by the Customer is configured on the basis of an individual and detailed order, therefore in accordance with art. 38 point 3 of the Law of 30th May 2014 on the consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827, as amended), the Buyer is not entitled to withdraw from a contract concluded outside the business premises or at a distance. 

 

 • The administrator of personal data is the company Izabela Piętka with headquarters in Zgierz. Personal information on the registration form is necessary for the purchase transaction. The Seller is not responsible for any consequences resulting from an incorrect data submission.

 

 • Personal data will be processed in order to conclude and perform the contract, perform binding legal obligations, e.g. issuing and storing invoices and accounting documents, responding to a complaint for the time during which the regulations require that documents be stored, and in which the Administrator may face legal consequences of non-performance of obligations.

 

 • Personal data may be transferred to entities processing data on behalf of the Administrator who participate in the performance of activities such as: operation of ICT systems, subcontractors supporting the performance of the order received, entities maintaining the telecommunications network, entities providing advisory services, legal, tax and accounting assistance.

 

 • The Customer has the right to request from the Administrator access to personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to lodge a complaint to the supervisory body, which is the President of the Office for Personal Data Protection, if personal data are processed contrary to legal requirements.

 

 • Possible payment methods:

 1. by bank transfer - after placing an order, the customer receives an e-mail with the bank account number to be paid. The order is carried out only after the whole amount has been credited

 2. PayPal transfer - when choosing this form of payment, a commission of 4.9% is charged on the entire amount of the order.

 

 • The prices presented on the Black Drop Factory website are gross prices in EURO. The price valid for the parties is the price on the day of the order, specified in the order basket and the order form. Quoted product prices do not include the cost of delivery.

 

 • Ordered products are delivered by courier. The Buyer is charged for delivery in the amount depending on the place of delivery. 

 

 • The maximum delivery time is 18 working days (usually approx. 7 business days) from the moment the entire amount is credited.

 

 • If the delivery time turns out to be longer than expected, we contact the buyer to inform about the delay and confirm further willingness to complete the order.

 

 • The Seller is not responsible for delays resulting from the fault of the courier company.

 • The Seller undertakes to make every effort to ensure that the products offered are of the highest quality. However, in some cases, the preview of the file on the user's monitor screen may differ from the final result obtained on the printed medium, especially the colors and the Seller is not responsible. Slight differences may also apply to print dimensions. Such differences do not entitle you to make a complaint.

 • Slight differences may also concern the dimensions of the printout and the cutting of the sides, which do not affect the use of the background. Differences in cutting the background sides may vary by up to 5 mm and may be uneven. These are the hardware limitations of the large-format material finishing, which are beyond our control. The sides of the backdrops are hand-cut hot to prevent fraying. Such differences also do not qualify for filing a complaint.

 

 • The Buyer is obliged to submit an e-mail notification to  backdropfactory@gmail.com regarding incorrect deliveries and defects within three business days of delivery.Please attach photographic documentation to the content of the complaint, which will allow for faster consideration of the complaint. Everything should be sent to the above e-mail address.

 

 • The Buyer is obliged to examine the goods immediately upon receipt. When one finds defects, one should indicate them as soon as possible, otherwise it is considered that the goods were accepted, unless the defect was invisible when checking the goods. A defect that occurs at a later date should be reported as soon as it is detected, otherwise the goods are considered to be accepted. To obtain consumer rights, it is enough to send information within 3 days about a defect.

 

 • Intentional mechanical damage will not be the subject of a complaint.

 

 • Before using the purchased product, carefully check all its parameters and compliance with the order (dimensions, graphics quality). Any incompatibilities should be reported before use.

 

 • If the delivered package has visible damage and there is a reasonable suspicion that the product has been damaged, this fact should be reported to the courier during delivery and write down a damage report in his presence. In justified cases, you should refuse to accept such a shipment and contact the company immediately by backdropfactory@gmail.com  or by phone. 

 

 • The Seller should be immediately informed of hidden defects.

 

 • The wrong choice of the type and format of the backdrop made by the customer is not a basis for complaint.

 

 • The Seller reserves the right to refuse an order if the history of cooperation undermines the credibility and reliability of the Customer.

 

 • In the store you will find - photographic backdrops / photographic accessories / textile backdrops

bottom of page